POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności dla osób korzystających z platformy konsultacjejst.pl

I. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejsza polityka prywatności (dalej jako „Polityka”) określa zasady przetwarzania oraz ochrony danych wszystkich osobowych osób fizycznych (dalej jako „Użytkownicy” lub „Pani/Pan”) korzystających platformy znajdującej się pod adresem https://kanczuga.konsultacjejst.pl (dalej jako „Platforma”), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/We (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - dalej jako: „Rozporządzenie 2016/679” lub „RODO”).

Platforma ma na celu umożliwienie przeprowadzenia konsultacji społecznych prowadzonych przez Miasto i Gminę Kańczuga, w szczególności uzyskiwania opinii, stanowisk, propozycji od instytucji i osób fizycznych, które są zainteresowane podejmowanymi działaniami przez administrację oraz przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie budżetu obywatelskiego.

II. TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem danych osobowych Użytkowników korzystających z Platformy jest Burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga reprezentujący Miasto i Gminę Kańczuga, ul. M. Konopnickiej 2, 37 - 220 Kańczuga, (dalej jako „Administrator”). 

III. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

W każdej sprawie związanej z ochroną danych osobowych, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem pisemnie na adres: ul. M. Konopnickiej 2, 37 - 220 Kańczuga lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected]

IV. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych drogą e-mailową na adres: [email protected].  

V. CELE I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Korzystając z Platformy Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

1) przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Kańczugi w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Kańczuga na rok 2023 r., w tym w szczególności obejmujący etap składania i popierania wniosków/projektów, a także w celu przeprowadzenia głosowania na nie. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e) RODO w związku z: art. 5a ust. 3 do 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w zw. Uchwałą nr XXXVIII/430/2022 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta i Gminy Kańczuga na rok 2023, oraz w niektórych przypadkach art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona przez osobę, której dane dotyczą) – w zakresie przeprowadzenia głosowania na projekty. 

2) realizacji zadań archiwalnych, wykonywanych w interesie publicznym. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e) w zw. z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej zw. z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

VI. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres 10 lat - po tym okresie zostanie wykonana ekspertyza archiwalna, mająca na celu ustalenie dalszego przeznaczenia danych osobowych: usunięcia lub archiwizacji. Zasada ta wynika z Ustawy z dnia z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Dane przetwarzane na podstawie zgody, Administrator będzie przetwarzał przez czas niezbędny do realizacji celu w jakim zostały zebrane, jednak nie dłużej niż do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody. 

VII. PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

W związku z przetwarzaniem danych posiada Pan/Pani prawo do: 

1) dostępu do treści swoich danych osobowych na zasadach określonych w art. 15 RODO;

2) sprostowania danych osobowych na zasadach określonych w art. 16. RODO;

3) usunięcia danych osobowych na zasadach określonych wart. 17 RODO;

4) ograniczenia przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych w art. 18 RODO;

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na zasadach określonych w art. 21 RODO;

6) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, infolinia telefoniczna: 606-950-000) w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie m.st. Warszawy Twoich danych osobowych;

7) wycofania zgody wobec przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie – w stosunku do danych przetwarzanych na jej podstawie. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

VIII. INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie:

1) zgłoszenia projektu/wniosku – jest obowiązkiem wynikającym z Uchwały nr XXXVIII/430/2022 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta i Gminy Kańczuga na rok 2023 w sprawie budżetu obywatelskiego. Odmowa podania treści danych w zakresie określonym w uchwale lub podanie niekompletnych danych skutkować będzie: wezwaniem do uzupełnienia braków formalnych lub pozostawieniem sprawy bez rozpoznania w przypadku osób zgłaszających projekty budżetu obywatelskiego. 

2) udziału w konsultacjach/głosowaniu – co do zasady jest dobrowolne, jednakże niezbędne, aby wziąć udział w głosowaniu. Konsekwencją nie podania danych osobowych, w zakresie określonym w formularzu głosowania będzie skutkować niemożnością wzięcia udziału w głosowaniu. 

IX. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe zostaną przekazane usługodawcy zapewniającemu teleinformatyczną obsługę Platformy w celu zapewnienia ciągłości i poprawności działania Platformy oraz jej bezpieczeństwa teleinformatycznego. 

Ponadto, dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom uprawnionym do tego na podstawie obowiązujących przepisów prawa, takim jak np. Policja, prokuratura lub sądy, na podstawie ich udokumentowanego wniosku. Każdy wniosek o udostępnienie danych osobowych podlega analizie pod kątem jego legalności oraz adekwatności zakresu danych objętych jego treścią.

X. ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe pochodzą bezpośrednio od osób zgłaszających projekty w ramach budżetu obywatelskiego, udzielających poparcia tym projektom oraz oddających głosy w ramach głosowania.

XI. INFORMACJA O TRANSFERZE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

XII. INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI ORAZ PROFILOWANIU

Informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

XIII. INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

1. W ramach Platformy stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Użytkownikom usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. 

2. Pliki cookies to krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu Użytkownika. Co do zasady pliki cookies nie stanowią danych osobowych. Jednak pewne informacje przechowywane w plikach cookies, zwłaszcza w połączeniu z innymi informacjami o Użytkowniku, mogą być traktowane jako dane osobowe. Pliki cookies zawierają m.in. nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, unikalny numer oraz czas przechowywania. 

3. Stosowane pliki cookies są bezpieczne dla urządzeń Użytkowników. Nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkowników wirusów lub też innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

4. W ramach Platformy wykorzystujemy pliki:

1) cookies własne - tworzone bezpośrednio przez naszą Platformę) 

2) cookies zewnętrzne - dostarczane przez podmioty trzecie, do których należą pliki cookies Facebooka (Meta Platforms). Szczegółowe informacje na temat plików cookies pochodzących od Facebook znajdują się na stronie:

https://www.facebook.com/policies/cookies/ 

3) cookies sesyjne (tymczasowe) - pliki umieszczone i przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania, zostają wykasowane i przestają być aktywne z chwilą zamknięcia przeglądarki. 

4) cookies stałe - pliki tego rodzaju nie są kasowane po zamknięciu przeglądarki i są przechowywane na urządzeniu końcowym także po zakończeniu korzystania z Platformy, przez czas określony - w zależności od ustawień właściciela witryny, bądź do czasu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika.

5. Pliki cookies wykorzystywane w ramach Platformy można podzielić na pliki cookies: 

1) cookies niezbędne - pliki tego typu są technicznie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Platformy albo funkcjonalności z której Użytkownik zamierza skorzystać. Platforma, która jest pozbawiona tych plików, będzie wyświetlać się niepoprawnie – może np. być zbyt duża albo nieczytelna. Podstawą do umieszczenie tych plików cookies jest: art. 6. ust. 1. lit. f) RODO (nasz prawnie uzasadniony interes, który został opisany w tym punkcie) w zw. z art. 173. ust. 3. pkt 2) Ustawy z dnia 16. lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

2) cookies Facebooka (dobrowolne) – za pomocą plików cookies Facebooka (Meta Platforms), zbierane są informacje w jaki sposób korzystasz z naszej Platformy. Platforma, pozbawiona plików tego typu, będzie działać poprawnie. Podstawą prawną umieszczenia tych plików i przetwarzania danych zgromadzonych za ich pośrednictwem jest dobrowolna zgoda Użytkownika – art. 6 a) RODO w zw. art. 173 ust. 2 Ustawy z dnia 16. lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.  

6. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

1) zbierania informacji o wyświetlaniu kontrastowym stronie – w tym celu wykorzystywane jest cookie Style (niezbędny), którego okres ważności wynosi 365 dni. 

2) zbierania informacji o dokonanym wyborze przez Użytkownika – w tym celu wykorzystywany jest cookie Gdpr (niezbędny), którego okres ważności wynosi 30 dni. 

3) określania rozdzielczości ekranu - w tym celu wykorzystywany jest cookie/facebook/wd/ (dobrowolny), którego okres ważności wynosi 7 dni.  

4) zbierania informacji o śledzeniu wizyt na stronach internetowych – w tym celu Administrator korzysta z cookie/facebook/_fbp/ (dobrowolny, funkcyjny), którego okres ważności wynosi 3 miesiące. 

7. Zarządzanie plikami cookies przez Użytkownika: 

1) Większość przeglądarek internetowych domyślnie dopuszcza wykorzystywanie plików cookies w urządzeniach Użytkownika, dlatego przy pierwszej wizycie na Platformie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli nie wyraża Pan/Pani zgody na wykorzystanie cookies przy przeglądaniu strony internetowej – należy zmienić ustawienia w wyświetlanym panelu.

2) Użytkownik może w każdym czasie zmienić właściwości przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, by blokować automatyczną obsługę plików cookies, w tym domyślne zapisywanie i przechowywanie plików cookies, bądź informować każdorazowo o możliwości zamieszczenia plików w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. 

3) Zastrzegamy, że po zablokowaniu lub odrzuceniu plików cookies niektóre funkcje oferowane przez nasza Platformę mogą nie działać, bądź działać nieprawidłowo. 

4) Poniżej w tabeli zostały umieszczone linki do instrukcji usuwania plików cookies do często używanych przeglądarek internetowych:

Firefox https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek-i-danych-stron-firefox 

 

Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&co=GENIE.Platform%3DDesktop 

 

Microsoft Edge https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-w-przegl%C4%85darce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09 

 

Opera https://help.opera.com/pl/latest/security-and-privacy/ 

 

Safari https://support.apple.com/pl-pl/HT201265 

 

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

2. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w niniejszej Polityce prywatności, w szczególności w wyniku zmian w zakresie prawa dotyczących ochrony danych osobowych czy też wprowadzanych zmian technologicznych. Wprowadzone zmiany w Polityce Prywatności będą publikowane na tej stronie.

3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25.07.2022 r.