Budżet Obywatelski Miasta i Gminy Kańczuga na rok 2025

Zgłaszane projekty do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego muszą spełniać następujące warunki:

1) być zgodne z prawem oraz mieścić się w granicach zadań własnych gminy, tj. zadań wymienionych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.).

2) nieruchomość, na której zaproponowano realizację projektu powinna stanowić mienie Miasta i Gminy Kańczuga lub do którego Miasto i Gmina Kańczuga posiada prawa do dysponowania nieruchomością zgodną z założeniami zgłaszanego projektu,

3) realizacja zgłoszonego projektu powinna być zgodna z przeznaczeniem nieruchomości w dokumentach planistycznych Miasta i Gminy Kańczuga, w szczególności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, MPZP lub decyzji celu publicznego.

4) projekty po realizacji nie mogą generować kosztów utrzymania niewspółmiernie wysokich w stosunku do wartości proponowanego zadania,

5) być możliwe do realizacji w trakcie roku budżetowego 2023,

6) przyczyniające się do pozytywnego rozwoju Miasta i Gminy Kańczuga,

7) umożliwiające korzystanie z efektu realizacji zadania przez ogół mieszkańców Miasta i Gminy Kańczuga

Przewidywana kwota przeznaczona na budżet obywatelski w roku 2023 wynosi 210 000,0 zł. (słownie dwieście dziesięć tysięcy złotych), z tym, że kwota zostaje podzielona na części, w następujący sposób:

1) Na I część zostaje przeznaczona kwota do 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) dla następujących jednostek pomocniczych: Bóbrka Kańczucka, Chodakówka, Lipnik, Medynia Kańczucka, Wola Rzeplińska, Żuklin. 

2) Na II część zostaje przeznaczona kwota do 70 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych), dla następujących jednostek pomocniczych: Krzeczowice, Łopuszka Mała, Niżatyce, Rączyna. 

3) Na III część zostaje przeznaczona kwota do 90 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), dla następujących jednostek pomocniczych: osiedla na terenie miasta Kańczuga, Łopuszka Wielka, Pantalowice, Siedleczka, Sietesz”.

1. Projekty zadań zgłaszanych do budżetu obywatelskiego muszą dotyczyć zadań inwestycyjnych, modernizacyjnych bądź innych zadań należących do kompetencji Miasta i Gminy, z dziedzin takich jak:

1) budowa, modernizacja ulic, chodników, parkingów, oświetlenia, 

2) budowa, modernizacja obiektów służących uprawianiu sportu, czy rekreacji np. boisk, placów zabaw, a także wyznaczanie tras turystycznych lub do nordic walking itp., 

3) modernizacja budynków użyteczności publicznej, 

4) urządzanie i modernizacja terenów zielonych, ustawianie ławek, przyrządów do ćwiczeń czy zabawy, itp. 

2. Zgłoszenie projektu zadania do Budżetu Obywatelskiego powinno:

1) obejmować działanie zgodne z obowiązującym prawem, stanowiące zadanie Miasta i Gminy Kańczuga, z którego efektów będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy Miasta i Gminy Kańczuga, 

2) zawierać niezbędne dane opisujące zadanie, w tym zakres funkcjonalno-użytkowy, 

3) dotyczyć nieruchomości, do których Gmina posiada lub może uzyskać tytuł prawny do dysponowania tą nieruchomością (w przypadku gdy efektem realizacji zadania będzie środek trwały związany z nieruchomością), 

4) obejmować zakres przedmiotowy prac o wartości nieprzekraczającej łącznie kwoty przypadającej na daną część, o której mowa w § 1 ust. 4, 

5) zostać poparte podpisami co najmniej 10 mieszkańców. 

6) realizacja musi być obiektywnie możliwa w ciągu jednego roku budżetowego 

7) realizacja musi być zgodna z przygotowanymi już koncepcjami zagospodarowania terenu bądź dokumentacją stworzoną przez Miasto i Gminę Kańczuga ze środków publicznych; 

8) projekty muszą być wykonalne technicznie